ครูแต่ละคนก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไป บางคนอาจเข้ากับนักเรียนได้ดี สามารถอธิบายเนื้อหายากๆ ให้เข้าใจได้ง่าย หรืออาจเป็นรูปแบบการสอนที่ทำให้นักเรียน รู้สึกสนุกและสนใจ ครูที่ประสบความสำเร็จนั้น ทำอะไรแตกต่างจากครูทั่วไปอย่างไรบ้าง

ลักษณะการเป็นครูที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ

  • มีเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อครูมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก็จะทำให้การสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด
  • รู้ว่าเวลาไหนควรฟังนักเรียน และเวลาควรเพิกเฉยกับสิ่งที่นักเรียนพูด เพราะบางครั้งสิ่งที่นักเรียนพูด ก็สำคัญไม่แพ้สิ่งที่ครูพูด การฟังจะทำให้นักเรียนรู้สึกมีคุณค่า ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างมาก และบางทีครูอาจได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ จากสิ่งที่นักเรียนพูดและนำไปปรับเปลี่ยน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ต้องฟังนักเรียนทุกครั้ง เพราะบางครั้งสิ่งที่นักเรียนพูด ก็อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดผลดี ในกรณีนั้นก็ต้องเพิกเฉยไป
  • มีทัศนคติที่ดี จะส่งผลให้นักเรียนกล้า ที่จะมีความคิดสร้างสรรค์
  • คาดหวังให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เมื่อนักเรียนมีคนที่เชื่อมั่นในตัวของเขาแล้ว ก็จะทำให้เป็นแรงผลักดัน ให้นักเรียนอยากขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม
  • มีอารมณ์ขัน การสอดแทรกเรื่องตลกไปบ้าง จะทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ และยังจะทำให้นักเรียนรู้สึกสนุก และอยากเรียน
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี แน่นอนว่า ครูต้องสื่อสารกับทั้งนักเรียน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้าและผู้ปกครอง ดังนั้นทักษะการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากครูไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ ก็ไม่สามารถสอนนักเรียนได้

ลักษณะอื่นๆ ที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ

  • ไม่หยุดที่จะเรียนรู้
  • มีความรู้ความเข้าใจวิชาที่สอน
  • มีความสม่ำเสมอ
  • สนุกสนานไปกับการสอน