ระบบการศึกษาไทยมีปัญหาก็จริง แต่สามารถแก้ไขได้ หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน เพราะการศึกษานั้นสำคัญต่อชีวิตประจำวัน และประเทศชาติบ้านเมือง